Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
12/11/19 11:16 0.49 KUDOS Exchange (account #2) CTTN6GVZZNT9G0WGFF6D6860GKK2HJ8FXRT7Q3NXC52YCRQAH930 https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 15:12 0.49 KUDOS Exchange (account #2) ZBFQ5NADM2R2N8Y0QB3XZE4T3M88H6DV71KBN296V9JH8C229A30 https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 14:36 5.55 KUDOS Exchange (account #2) YTRNYGJDXRVGZPDBE3FSQ52CWWPBVJX5DJZ2BPX1FDAHZMB6R8AG https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 14:17 0.01 KUDOS Exchange (account #2) 7SDBC23V4XPMRBKYJWM9DYJ0X9NPMB8TA3616JS3VK0JER4442Y0 https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 14:14 0.99 KUDOS Exchange (account #2) ZB0W7HX0KG41DGZD9VWMBADVHMYZ88NXB31TG9K7QD8H8P7FFA20 https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 14:14 5.97 KUDOS Exchange (account #2) Z6VPHJ0QAVQW115H9A3F6E4VGR35HYNF3NXX2DJGAKNJDJ08HSKG https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 14:11 0.99 KUDOS Exchange (account #2) 7YQ4P38PY2AJ6K9E0VJP1FD7T2QCK55M4RAEVSR4TYDPX883RWP0 https://exchange.demo.taler.net/
11/11/19 10:13 4.97 KUDOS Exchange (account #2) WC8SCB168Y3E2G6CK5S3RESR64QDWQ1Z05GAM6CQJY6GKS02VYE0 https://exchange.demo.taler.net/
09/11/19 21:05 0.09 KUDOS Exchange (account #2) TTC43AXQWTF9W6XECXJ17QVMXEEW248Y7TG5JPQHE1EE417AKZWG https://exchange.demo.taler.net/
08/11/19 15:43 0.49 KUDOS Exchange (account #2) CPQQ2N8MTSQ4J596PNS55KZMY2CYXJYSSBK7PB2K9V1XD109ZBD0 https://exchange.demo.taler.net/
07/11/19 12:41 0.21 KUDOS Exchange (account #2) HNBZP2V36X4CXMRGNJ1AZZPJNY7SAW14FRBMYXZ0ABD4SX7PPK3G https://exchange.demo.taler.net/
07/11/19 02:46 0.49 KUDOS Exchange (account #2) 02VKMQWGZR1W9PQZ4DSSC4PH42FX2ZAJ5TPS73W4DW3H26WEXJ5G https://exchange.demo.taler.net/
07/11/19 00:31 0.49 KUDOS Exchange (account #2) ZT7XA8MKAP1G6K1947TCTETRHXQJBA0DGYWBAG451MY1B643K3G0 https://exchange.demo.taler.net/
06/11/19 12:23 0.45 KUDOS Exchange (account #2) CW6DX6V4F5CX99XVWH66FPNDAZ4GQ828GS8KZGSVF0WMEYMN36ZG https://exchange.demo.taler.net/
06/11/19 11:06 0.93 KUDOS Exchange (account #2) DJ47JHGAP7WG0M0M4F8XWNYFKNRVY9J5WYGKPTFTZB0EV4Q680J0 https://exchange.demo.taler.net/
06/11/19 02:31 0.08 KUDOS Exchange (account #2) Z7D3X54Y7XRE4AX2936SENT2ARJ2ABBKXKCXREVK17E7PFEP2M5G https://exchange.demo.taler.net/
06/11/19 02:29 0.08 KUDOS Exchange (account #2) 9783S0T3Y4FA7TP1EZC5NQA8FJA4GPXP5009JG213KY3MSGTBVG0 https://exchange.demo.taler.net/
04/11/19 16:32 0.09 KUDOS Exchange (account #2) PPMKHC52MHH3BF1YTJGSAQ16B8KC2VNWH0X3GMWDH8TEE1BKGHHG https://exchange.demo.taler.net/
04/11/19 08:56 0.09 KUDOS Exchange (account #2) XHCYYDYQ8GBJDPN6VGFRW2E6JYZBD62PEPYN5MSZZVYMVQKRFQH0 https://exchange.demo.taler.net/
03/11/19 12:22 1.01 KUDOS Exchange (account #2) 8F7DHKMAMJNEHPF97KNW7X9TXGT7REK5TV6679C6C2SM21DTEN70 https://exchange.demo.taler.net/
03/11/19 10:53 0.49 KUDOS Exchange (account #2) P6M8R4D3ZG0VSJCY5YB7SB9G8BFP1Y3Q46B3RW9J6KJWMW94V7Q0 https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 21:32 1.01 KUDOS Exchange (account #2) P432HQ9KS1NJ78E0M4YN8ZFMWXJ16R7W47SQH5N538XRS5XWK950 https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 18:17 5.97 KUDOS Exchange (account #2) A0TVFJJ9D0DAASYQF0NPVWW9ED4DNE98HT8NFMHEFER11SF1BFC0 https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 18:11 0.49 KUDOS Exchange (account #2) SMD5AXMG8RB67RX55PMKGH64DF0BBCWSX6Y289NY92KSRG014H3G https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 18:06 1.01 KUDOS Exchange (account #2) GTVHJ3TZ3DZ18Y97B0PYHP3FE9W7R59V3ACM5GP57ACNSCXN194G https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 17:58 0.09 KUDOS Exchange (account #2) 3EW5XQ9MQWDXE9J9QMSWEYB263CT8TS958M244ER4R18JBEBMF9G https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 17:27 0.01 KUDOS Exchange (account #2) 3TQCKKB5GP6G7K1GDC1Y5HB54Q16KGEE6CZZ7JSECFMS8D30YNAG https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 17:26 5.97 KUDOS Exchange (account #2) ZM1S69MW92PHBBG8XX15P8FJPAH407EPBEST9KT7HM4J72WGZ5JG https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 17:25 0.09 KUDOS Exchange (account #2) QQ6XH4V143XKTCDG5V7H9A9QFP90AHH95FYCNHKNX95TKKJG0NDG https://exchange.demo.taler.net/
02/11/19 15:28 4.97 KUDOS Exchange (account #2) 3ERFCQXA6FCBZBK4XHW1ZBEDSX5KWWDK6RJWE6JNHQ26EFBQ5M70 https://exchange.demo.taler.net/
1