Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
22/07/19 00:49 - 0.09 KUDOS Tor (account #3) RQRY74VXK2C797NRJ59GXA6CQVJQ7E2T30YMES4RNBT449PJFKMG https://exchange.demo.taler.net/
22/07/19 00:49 - 0.49 KUDOS Tor (account #3) 4C8D4JM6P3TGN7NKESY47522NF6X15X9N4KGTVV4XM85PSRK6DX0 https://exchange.demo.taler.net/
22/07/19 00:48 5.00 KUDOS hugooconnor (account #126) C2BNJ61JAN1H7F219YPPQH1RWGHRY5CC387P5WKG0YSS8QDBRPN0
21/07/19 00:07 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) MZZFMBR6709626A96XE4BZ7PYW4K06DNE6ZRMXAFTFPRVC6330DG https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 22:00 20.00 KUDOS ello (account #125) GS6JVBF21EF84PQ1X734C4AGAJDWNB690A145P3V9YS0WS4CJ13G
20/07/19 21:53 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) HZN1VQ855RCAXHFKJ82F0529KH665Q2D0TNF2DR949983CK2GSXG https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 21:51 5.00 KUDOS ello (account #125) NZG721PB3GFGN5PR114BQ6ED2REZKD3A4RXJYA0P6PRMCR3QQYQG
20/07/19 09:42 100.00 KUDOS Survey (account #8) ZH1JK112F15CEGHWYHAPMHNA8RQD4SNSAVANV5C7FVNQY8A86T30 https://exchange.com/legacy
20/07/19 08:38 - 0.09 KUDOS aameinel (account #84) H77Q9BYW1BFR6AZA8CHYR0B1FDK0CYN4PT70BSSCVDQ8P2CFMATG https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 01:07 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) NHA8XWRTKF912HJ3MBER3ZNNVSG1AG09CEF3C475TX3AKVPVGV00 https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 00:58 - 0.06 KUDOS Tor (account #3) NJRP14G74GNYSA510GA8AVF4PWYRSRT0RG7YC0YJ9DGX022XSX0G https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 00:55 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) 2XB45QP0JMFZZ7DP09E8KGHCWD4NEWKT7MPDBB6XNBXMB0PZ40T0 https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 00:45 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) T01GFB1A4AYEXBG9DXWRXHM1N8TD6D2KK5GCX89GYFYSG77CDM8G https://exchange.demo.taler.net/
20/07/19 00:41 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) GQH3VJP8PC57ESRH5Y5MY4C9PKKQD9E08PWDM078M51TY5AV91QG https://exchange.demo.taler.net/
19/07/19 22:20 - 0.46 KUDOS Tor (account #3) 30WT2QZN5DPTHXV6A3JRW3Y2QH52NY1WPM08QXN4T6YYG9VMCZ70 https://exchange.demo.taler.net/
19/07/19 22:18 10.00 KUDOS Sires (account #44) 02EHQ068J68S7XWNCJAJX89611M1R0CESY4GMGCA7ZKGV9F43670
19/07/19 06:55 - 0.09 KUDOS blabla (account #74) RCG94XCSQVSWQSZATN9CFKS9DGYMPTDSG6QM7PMATGC81T64ZEKG https://exchange.demo.taler.net/
19/07/19 02:45 - 0.07 KUDOS arndot (account #83) CQYGT50HA9PN5RGKY492N7WK0H170R4NJMG9VWWB773MX1BJEQV0 https://exchange.demo.taler.net/
19/07/19 02:44 - 0.09 KUDOS arndot (account #83) H6ZFP89THSC8SKV7YZ522QKCGRA6BS7DJ1Z2ET4TM3PAXY6NAGJ0 https://exchange.demo.taler.net/
18/07/19 19:27 - 0.08 KUDOS bubule (account #82) KPGBBGJCRGJT32NGB0SD60PVXZ52GPR6V99ATEYPEWRN0VXFKVS0 https://exchange.demo.taler.net/
18/07/19 13:06 - 0.09 KUDOS mama (account #81) 9EG21QK09RRWD62YBFT8NG84QKE8T4P69VTA9K65BTNKP0NJ9VR0 https://exchange.demo.taler.net/
18/07/19 09:21 - 0.95 KUDOS v (account #80) RSKY4FHG2AKGDBMCCNTV0XQ7Q8YRJXVSZDSWRBVPVFWD8VGNHD5G https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 20:09 - 0.09 KUDOS freddymac (account #79) JJWV28TWK0164T1Y29ZY6CQW57G0631VE5G6PREEDXYQDQQ9QBG0 https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 19:30 - 0.07 KUDOS admin (account #78) 85FPEE1MSXN2EWS7W10ZH1VNDYKZY087X1Y1WKHT16X30FG4H500 https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 13:29 - 0.07 KUDOS yeet (account #77) CZX0MB60B1V8V1MPVVTYXMAACJNFJ17SNDY0A3FRD3Q853X99CQG https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 13:03 - 0.09 KUDOS sacovo (account #76) HZYET5XSVG0SHW11F4JH1KV2HQC81TSMF55XWGY2S0NH82704Z20 https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 12:19 - 0.07 KUDOS sec (account #65) 10N0H6AE86QW7EFG51GTMH9BBHW4BCQP1VP6M8WW3C8Y90EDSJVG https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 08:05 - 0.09 KUDOS blabla (account #74) MC6XTJ4EXW1NXZRTXBDXTZ0GF44VHSVRXQBJ593AAY8F50X0H7KG https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 05:24 - 0.09 KUDOS abank (account #75) T3EPGZ8PGRK1XD4K06QE3GCK4KNBGZ2HNHMEFCP1NBQSKMD8TDZG https://exchange.demo.taler.net/
17/07/19 01:48 - 0.07 KUDOS blabla (account #74) XM918K9RZDZNM3SER0WENNNZFVRT7H24D2FBP1T1HH4BMD3TK7B0 https://exchange.demo.taler.net/

NOTE: the bank runs completely JavaScript-free.