Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

Other parts of the demo:

You can learn more about Taler on our main website.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
26/11/18 11:20 - 0.49 KUDOS FSF (account #6) VVYW425650D0Q712GSN7V6QC6YK0SZRKQ47RTD3S02KQR6RGFA80 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 11:20 100.00 KUDOS Survey (account #8) GFJ81WY64CV9EXVW7NJMAE8TCDFGE0A73J12R6B5MXMXTVAXF2X0 https://exchange.com/legacy
26/11/18 11:24 5.00 KUDOS adrianboor (account #9) 5348AVDPNZD77Y2DDHDZBGC43026A19DX1TCWVEA6CTJ80Y74D30
26/11/18 11:25 - 0.09 KUDOS Taler (account #5) YGD2HXRFF6ZE73XMFQGNE30V0F1K3QKAPRJEWZ9722FE6JQ08JN0 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 11:43 5.00 KUDOS mikelga999 (account #10) 72K53NHMF5RPR3GRWVEG3WTCKEW3252HNZ02VX2V4ASW48ZB4B50
26/11/18 11:44 - 0.99 KUDOS GNUnet (account #4) 98EPTNPFM21PXXZ89THSDXY0Q41V34MQ7HYJFXYYHH9RM36FXHM0 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 11:52 20.00 KUDOS asdf (account #11) QV45PC5QR9PZHTFR56HN84PEFEA7NSRJ28Z43Z25GRS2MBVCSQGG
26/11/18 11:55 - 0.49 KUDOS FSF (account #6) F2XWK8NA74XBC5SNGYY08GGDPF1KZVNJP68RG3BHXKZNF59ZGME0 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 12:00 100.00 KUDOS Survey (account #8) GFJ81WY64CV9EXVW7NJMAE8TCDFGE0A73J12R6B5MXMXTVAXF2X0 https://exchange.com/legacy
26/11/18 12:03 5.00 KUDOS cuu (account #12) BHS2XA1N0Q1VEMGJHV1P6FG96F4SY3K6ARF4VTCP44WD39SP04X0
26/11/18 12:12 5.00 KUDOS user12138 (account #14) TTN7BXAG76WQPSY8R3NSK9DW0Q4FSQZYC1R6Q7YVMNADMQA2QCJG
26/11/18 12:12 5.00 KUDOS ledger (account #13) CYD6YDSVEY1T8EDBXP43PR0RHV071GQTBACSFX12GPDFCQXCYW30
26/11/18 12:14 - 0.49 KUDOS FSF (account #6) QYAKNKT3EC2AKC0PVBWPAQAPPNNAM6RK3TT5EFHANAYXA030ZC20 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 12:14 - 0.99 KUDOS Tor (account #3) N8BNDDGJJBQN2823T269GHJZMX991BTCZ67K5YNRCZ64899GSHMG https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 12:19 5.00 KUDOS mndls (account #16) QH6C81N3JA1HBD5A7780NHBS6WQNVF4AE4TC5W97WJZ22DQR72TG
26/11/18 12:20 5.00 KUDOS leo (account #17) 19MSB91M3YT2FRPTC9TGRZP2HG5JFHS7MZ2R3DE5NSQC4MKY38F0
26/11/18 12:27 5.00 KUDOS apin (account #18) FMA916XFKNFX9FGQBEGRH0K3DRQNP1CCZKAW1FD0QRAJ1FQXRMBG
26/11/18 12:50 20.00 KUDOS BardyBeardyMan (account #22) 74QX61S37KCZJT3HNAW938ZDC46F2XKTSPERFENZ185GCZAXQRT0
26/11/18 12:54 - 5.95 KUDOS Taler (account #5) 6D2RR4R8X818XGSMTGAQ8X7C6ANQTNAJCB8DN54KA2962H48DA40 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 12:57 - 0.50 KUDOS FSF (account #6) V7TBPSYZ5VK0HZ897NY9HM50M4CSBQ2VE2FKR6GCGRCT8E13R6BG https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 13:00 100.00 KUDOS Survey (account #8) GFJ81WY64CV9EXVW7NJMAE8TCDFGE0A73J12R6B5MXMXTVAXF2X0 https://exchange.com/legacy
26/11/18 13:01 - 13.40 KUDOS BardyBeardyMan (account #22) QSNS0YBSH6KX20NEN6RAW7S5DA0GYR8AP2M2XHQ1MJS803KTR55G https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 13:02 5.00 KUDOS jra (account #20) JWXC9W0MFZTW1GPZ7TZHQFMXWHDD12BX978SNZHCB0FXEKZTRHB0
26/11/18 13:09 - 4.67 KUDOS jra (account #20) BMJDR8RQKCTFY162X090QDB6D3GA06W83V0TXXQ5PSA1AYSN7NJ0 https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 13:11 5.00 KUDOS hulk (account #24) DJTEWK494YQCKNKNNMSD81B5EZ65FTT96KG9Z2BRKWNPR93CNR8G
26/11/18 13:15 10.00 KUDOS giololovitorr (account #26) Y42ZSVJQBMGZ35C3P616Z1J2M0D3VWYEBAQS26NC1TT690C48620
26/11/18 14:00 100.00 KUDOS Survey (account #8) GFJ81WY64CV9EXVW7NJMAE8TCDFGE0A73J12R6B5MXMXTVAXF2X0 https://exchange.com/legacy
26/11/18 14:11 - 0.99 KUDOS Taler (account #5) DXM25RQ7VA1N15ZNG453WVR2SRMRQ8C36SND60A94C7V3V7W36WG https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 14:16 - 0.49 KUDOS FSF (account #6) SXMVTTYSRSTKCFK143PV699V208R5RQWR9QY34PJBGM8CFFR8T6G https://exchange.demo.taler.net/
26/11/18 14:36 - 0.09 KUDOS GNUnet (account #4) NRNDAHRA78QD7TWTYTP58WW3YNY8FVGE3MB1TBTS1WMPDV4KSQ6G https://exchange.demo.taler.net/

NOTE: the bank runs completely JavaScript-free.