Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
01/07/21 13:38 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 8CWWT65XPCFS24HHVFQDEN8SASWEW60VC2Y88F1KGHGV5BAX22W0 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 18:37 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) A190FDQTK81SX9CB3D22ZQKCESVA6N9GEQJ69ASMN9CYDQPB8E90 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 21:56 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 14QQKYPNSWGKCJV102GQ54SR0Q7JFTGX6G0G230C2HTPKNE7R720 https://exchange.demo.taler.net/
02/07/21 14:07 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) 6F7QDFBN0G6NHFZGYS2Q4WP21Z8RC8MCPS2BXGY02BG53J4BAH3G https://exchange.demo.taler.net/
04/07/21 09:52 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 6T67K9838ATWQ68EQW27QS6758ZKCE836MGE6CRAZ8XADYF1P0V0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/21 15:04 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) VC27CVN7B3CSRAFKXTBA40ZYVT1JTPMZFY9J6D2V5GDM0VRKPQG0 https://exchange.demo.taler.net/
07/07/21 05:19 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) ATVXFVVJFFDYW2BR1MCFS0DS7122SV4F238MRVH6XN6QTAAAC14G https://exchange.demo.taler.net/
08/07/21 13:58 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) X5PV1DE0W58A6SDDKFXEXBTE65VMDHCKG0E6ZR1VFR92P3TWN41G https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 06:13 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) NPM4F2H5GCQA5SZE0QESDNC6Q79DPGM33NT42HW2RPY6Q966JS30 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 11:05 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 217KH32EM10HD9QYEWWG2S66N03XYT1FGS7ME4ZY8P5T3ERAZJ2G https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 16:57 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) H6KMXZK0PQ649WYE3P4Y05DXQQ8CWV7PE5C7KCXWABJP5DNE2MT0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:04 +0000 1.46 KUDOS Exchange (account #2) GH6XD0WJ1HJ7X84N9EFWANJ649YC77XGTWH4NZN5A5NPZHHG38A0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:27 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) GRFSV3AS1KTR9ZF7E2TJMZQW21FC3515ZNNKTPH22WA2JA3HRFYG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:35 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) QNQVMCJYVYEQK6P0ZV4HHMBA2PGNP4DYPF4RE1MKB9R1XKWFS020 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:43 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) VSS51YWF3SRJJ9MQDJCPGSTT89SEEDH9HMYA078BXPWPH7M4CCZG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:54 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) C75RDRJFWFPAW02HR3EWSSBDBYC92311E0NFSCZCAXKR13P4Q2WG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 19:18 +0000 1.46 KUDOS Exchange (account #2) Q00ARMBGQ4BBV8NBWM7V7F9B221DQBN1XBVKTSQWSDYFMDE6BP3G https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 19:48 +0000 1.95 KUDOS Exchange (account #2) 036H43G4QRE3M721ME2KN9567W9VTQE5TN45AT29R21XK638SC6G https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 19:57 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) 1JK4NDT4S2WPGCCVENXXQ5KDJJQHNHFK02BSZ39KP9BSTDP1SWZG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 20:23 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 7YPWF0XJRAX8SAK3ZJSRF0DA3PMWYKR85NJJZADKPK7FN4KRGE70 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 20:38 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) 9TM63A5ZNJM9P1BHCHB0V0D325E8K8QKM4XPQNKGFTJQ5SD6HSMG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 22:01 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) EPAVDA0ZX24DMYMWMDD344BZBNE5HXQNGQG7HPMQ13QWJEP756B0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 22:20 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) KP081ABMDY0N26BMQ10CTR4653HKACRS2GAWP8SSV62T2SDWJ6M0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 22:43 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) EJXXDEWZSQNP4VHGBVZ140JHRZ07RXC7BBC556C0X6S9EEEC0GH0 https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 06:07 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) S6C22KJ2AN2KEXRD72GN3H3Z1DZXN433XHJBFQKX6APA00RQ2JT0 https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 08:00 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) HMANJP2J7310XZHTSTR19627C8GYJ2N7D9DCTK328MMD44M02B0G https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 08:26 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) WQ396TGXP9VWMF1B43HMN9X6GM7XXYPKN1FHZGZ3VRTW7CRP0ZA0 https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 09:42 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) 8WREERCMX5A533542XMAAJ5D9SGPCC8DKE5N5G1DV1QA77V378TG https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 09:58 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) SKV3C5DV5FE4A5NJSNHNBJYGQEEY02096P3TS6VW59ACZ0FASZT0 https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 10:44 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) R8K7FY5T070BHDGQ59E57JXQJJW8FWWH55NFKYVEZBNCRMYPRZK0 https://exchange.demo.taler.net/

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA