Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
01/06/21 15:37 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) F0ETS1G6PZVS1GSY6D5JXWD3Q61NQ6KQVJPECD698DAQMEJ975AG https://exchange.demo.taler.net/
02/06/21 12:42 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) YSPXPBHXGVTN8GB53SN9HNN9JQM7ZHG8C24RBKGZK8KYFHSBF5KG https://exchange.demo.taler.net/
02/06/21 13:21 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) C3TPYQDFGJPYBKQQXNWXVTGCKAP7MRVMHGNT5825N3MNKTD47PA0 https://exchange.demo.taler.net/
03/06/21 18:49 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) PMR45RN2X4NEF5KADC5BR7X2A32EKKFVRHZTQMJ9KSMHWBJ24DCG https://exchange.demo.taler.net/
05/06/21 12:00 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) VCM1709STXR3VXCWF5281CKXRTRGZ0QT1EQES27J35D32W3W7GTG https://exchange.demo.taler.net/
06/06/21 09:14 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) KW5DAXGZ5VBRBD0PYR382X74KXTRGAEGE35SSP8Y81XTAC7M4N70 https://exchange.demo.taler.net/
08/06/21 13:11 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) J2S6N1NXTZRK2D1HM8HCVVEV9BAV7BTNGF09DMENE614EY7TG8F0 https://exchange.demo.taler.net/
09/06/21 14:47 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 04129SQ6SSC0EY7V6MKFS88CKY9E4DFJ0EJHVHV0CV3VQ6JJTTN0 https://exchange.demo.taler.net/
09/06/21 21:41 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 3K98ZHHK7QD85HK6A2HMPX5XYKKBTZEKH0KZQVFHDET29WWY2EP0 https://exchange.demo.taler.net/
10/06/21 15:28 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) C5V0KX5ED7HMJ75AY8X112V6WFXSAGKW2AYQB9XSVN1WG9JQD93G https://exchange.demo.taler.net/
11/06/21 06:26 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) E2KYXBJEYP5789XDDTSNWS72AN6W5GM8FF3218VNNJJ237K2T0TG https://exchange.demo.taler.net/
11/06/21 07:57 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) W4X34ASMWV3GHJQX7S8EDWM44DPDGYBKE91J3ED2ADAKF0DD4AF0 https://exchange.demo.taler.net/
11/06/21 08:14 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 6RTCD42PDC982KDJ1XYSP29SS35H39XKCVY2GASDY91F453PXSMG https://exchange.demo.taler.net/
11/06/21 15:37 +0000 1.46 KUDOS Exchange (account #2) ECZX3H2K9XSFFX5TXWP1ZVASWYKJV5H3RJ10E2GX8Q2GHH5HKT40 https://exchange.demo.taler.net/
13/06/21 13:28 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) H2D8YSS3538KMX5DMFHCEAFFB5DGBKN7DCWTZXF65HNG4SS1XZ8G https://exchange.demo.taler.net/
14/06/21 09:57 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) 2Y20HWE3VABXE9YP3P5P4DVBAKY4RRS0CHE12Z68W87T24C9GKDG https://exchange.demo.taler.net/
14/06/21 18:09 +0000 0.97 KUDOS Exchange (account #2) R3Z2QSJVYE84P3B5VMGP8K93XCSC6PPVMMVB17ED99Z9JZD91T60 https://exchange.demo.taler.net/
14/06/21 19:07 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) X5BS6RQ952DQBWHXKGKYVEJ6FDG6BT6R303S0GSS658NV37JPS1G https://exchange.demo.taler.net/
17/06/21 09:37 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) N88BT7BH19WT0YA4X2NBR1DT8QS2FCC5M3SQJBGVSA0RDQP2R9H0 https://exchange.demo.taler.net/
19/06/21 03:17 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 0D1XNQH4H1BJ0MWCTXRECQMRV54QX707H7G6MHAZ88S8RGWRD68G https://exchange.demo.taler.net/
19/06/21 04:45 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 62X34ASV1672REHCX7G2Z947GZAQEBRQ140F8VR1M63DVMPA2ACG https://exchange.demo.taler.net/
19/06/21 06:04 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) QJ0GPH4MPDJ0543YTJ9R890P73EPEWYMX9Q9C13QWW0GC3WDK660 https://exchange.demo.taler.net/
20/06/21 21:42 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) 717ZKCBXC357JTB446EAR3GVYQNXDYVBTWCASYMBRVFVN4J3RCPG https://exchange.demo.taler.net/
20/06/21 22:13 +0000 0.48 KUDOS Exchange (account #2) JJ1NYSYPM68WFDWGFCTHEGPCRJAS8K948GX64KZ33MR50FD1ARW0 https://exchange.demo.taler.net/
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA