Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
01/07/21 14:35 +0000 0.08 KUDOS Exchange (account #2) M9Y2XE6TEJFKFHMGDF55VFGHP9C60X66286X0Z73E7P42059NQCG https://exchange.demo.taler.net/
04/07/21 09:52 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) TWQ2VRWYNRFVE7MT2S4MFQDD7QE0WHBBG5VVZ8TXWJC1P7QBQ9S0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/21 21:42 +0000 0.08 KUDOS Exchange (account #2) Q99SJY06DWBFW7662V71ZQF3NR5PEP9NPMKCAF7TB5JDY0MF7QBG https://exchange.demo.taler.net/
08/07/21 13:59 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) JBHZGTQQE453N552KMC5C6W85CEMKBM7J3GEMVW78GW6NC8KVFSG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 03:01 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) KNYWAQBMXJV75M1XZXZK8RH09NBYCS1N8H56H4482PDPSCR3KV20 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:25 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) 1P0XRS10TTBMHYESE6PECKJ5GQPX0VBQB75KAPW1CBJKAV3W8FF0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:38 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) BSHTBG91KY90X30R8Q5119J4JFW46AEZW54XB0DWQ6D13F9Y1P10 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 22:21 +0000 1.97 KUDOS Exchange (account #2) E16BBSRX3S2PHDTWJ1CCXRWWEFAHKHFN2WG9T3PX6FRSPBYEAQ60 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 22:45 +0000 5.97 KUDOS Exchange (account #2) 3QXWAKQS3X8H6K9XKAB2D3Z0D9TKQZGF3DEH0NM84DC7HBYE6ZKG https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 06:11 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) 98RNKJTK7DAPT9MSKXXW0F9FDMACESDPQWFDZ74T11Z939M5G590 https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 08:03 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) 0W4W0Q2DNZWX0953E2M3QXQAJWYWJCHSBHHYJB6ZTW8073VGAJFG https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 09:50 +0000 5.96 KUDOS Exchange (account #2) WV3P30WCN6GFDNPPC9B6NBEK0MC9E7H684HKD3P82FBJX9PW2VV0 https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 10:56 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) FNNM6HPX3NGMF6J9Q7KWSQBVKC2JFT0WWY0HFXKASJQHFBJ6QMKG https://exchange.demo.taler.net/
10/07/21 14:04 +0000 5.96 KUDOS Exchange (account #2) 1Q5QSKP8PHVVZCBN70AXGANMT074YF6R5HD5SP47TV9S3JYP73SG https://exchange.demo.taler.net/
11/07/21 22:55 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) H5CMGKYGP2E193PR8SQ2HB4DNQCHZ8TPCZ6NKPNF6GNRP99TRJPG https://exchange.demo.taler.net/
13/07/21 21:06 +0000 9.97 KUDOS Exchange (account #2) 7GARMYJ12SKTFJQVHM3NSTTCJ39EBB9D20HR624S84259AJ6H0D0 https://exchange.demo.taler.net/
14/07/21 09:36 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) 5GVF21HNXMB7SAV6YV7SXB66G04WBXK1CNXZJ1S3HKB2PVTDJZC0 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/21 17:26 +0000 9.98 KUDOS Exchange (account #2) TH58DYX8XSYC41GK1S4QPZF8PPY7GYVBDTVJRSM50566SF1ZA7B0 https://exchange.demo.taler.net/
21/07/21 12:38 +0000 29.96 KUDOS Exchange (account #2) X5DJECV2NV76ZZZYAS9TKNMK73NWHKZ21R0TQJ2HMEW7MJAN2XTG https://exchange.demo.taler.net/
25/07/21 21:28 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) R7GS74D61XHSY7AR0KZQ4YMFN6BE89KKCX2HKCWMPFHMGNZP2YWG https://exchange.demo.taler.net/
26/07/21 22:55 +0000 9.93 KUDOS Exchange (account #2) 3E3KDM0KTKZM5863ZF8AB71J9ED08BAD2C7PEG9XJS7RNRZMY79G https://exchange.demo.taler.net/
02/08/21 12:05 +0000 0.98 KUDOS Exchange (account #2) FBGHHD9C0508YQHF04J5BG2BWTP7ADNH68HG5JGKNK2J37G8HWW0 https://exchange.demo.taler.net/
03/08/21 06:32 +0000 9.97 KUDOS Exchange (account #2) QVD70B5APB6FQM7W3E9MQPYGNQAZFPZQ7VNR3AJDDWCR8WCAT1G0 https://exchange.demo.taler.net/
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA