Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
09/07/21 16:15 +0000 20.00 KUDOS Admin (account #65) SHGA0R14AT9AHC67SJGWWC6TQMJ7N1Z0PDAW7M61EJS94CXK89M0
09/07/21 16:21 +0000 5.00 KUDOS nilsauf (account #67) 1A5RKFY7QQ0JRW55CZ95V0VT1B53H8N6SYEN9TCCNH94HCPS8XBG
09/07/21 16:25 +0000 20.00 KUDOS nilsauf (account #67) JJZ4HESQD6PPQWCT00FV5489PT7TBW7NYRM650QDHTH4044JXAG0
09/07/21 16:30 +0000 5.00 KUDOS Michael712 (account #68) 2VF5JDG94NABXW8R61NN707ASV8SAP51A1VEV0WHAKRFP8B6DPC0
09/07/21 16:32 +0000 - 0.98 KUDOS Tor (account #4) 4YQ4JQS04C3GR1ST6VPJSJFFE8AD4CMD7ZRFBMWCJK9MVF8WRQW0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 16:48 +0000 5.00 KUDOS masteruniverse (account #69) 2GWJSQW1CARK7XNCYN72MKQSDWK57FR68KSPCS8D9FMFZ8TC894G
09/07/21 16:57 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) H6KMXZK0PQ649WYE3P4Y05DXQQ8CWV7PE5C7KCXWABJP5DNE2MT0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 17:53 +0000 10.00 KUDOS testosto (account #72) M9GTYXE7FHYEZJV6PDGQ8M36ZA0E1YF4NFS7414C57AFM5ZZD460
09/07/21 17:55 +0000 15.00 KUDOS testosto (account #72) TXGT8J1FFCS0ANVP85TQKBSD8NXCDXNMF7JAS7NEBSZYA5KJ8HZ0
09/07/21 18:04 +0000 - 1.46 KUDOS blog (account #3) GH6XD0WJ1HJ7X84N9EFWANJ649YC77XGTWH4NZN5A5NPZHHG38A0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:16 +0000 5.00 KUDOS tscherry (account #74) K9N1VT271DFKJM9ZTY84CZA4SG24BT3MW793HMVF2MPFYR7C3JB0
09/07/21 18:16 +0000 15.00 KUDOS tscherry (account #74) PEBXGRG4536JTB0ZG2AQ9P9A4MJS50JXQG9CH797D50FPWT9TGX0
09/07/21 18:23 +0000 - 0.98 KUDOS Tor (account #4) B3GC9DMXJWJEM777CPSFAH8DVCP0J11ZXX24MJEVEXC7A2C05VGG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:25 +0000 - 0.98 KUDOS Taler (account #6) 1P0XRS10TTBMHYESE6PECKJ5GQPX0VBQB75KAPW1CBJKAV3W8FF0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:27 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) GRFSV3AS1KTR9ZF7E2TJMZQW21FC3515ZNNKTPH22WA2JA3HRFYG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:28 +0000 10.00 KUDOS Rcg6o5mQYGm3jLAW (account #75) CJ4EA71HWQVFRC7GZKNNNK93B3MGJQDVYVDTV1JTFHGNZP9TV5JG
09/07/21 18:34 +0000 5.00 KUDOS foobar2953 (account #76) 78KSFB6BFKX02D7MDZJGDCE3Z3SACPGHG4V72RBECC52Z51VJ7N0
09/07/21 18:35 +0000 - 0.97 KUDOS blog (account #3) QNQVMCJYVYEQK6P0ZV4HHMBA2PGNP4DYPF4RE1MKB9R1XKWFS020 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:38 +0000 - 0.98 KUDOS Taler (account #6) BSHTBG91KY90X30R8Q5119J4JFW46AEZW54XB0DWQ6D13F9Y1P10 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:43 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) VSS51YWF3SRJJ9MQDJCPGSTT89SEEDH9HMYA078BXPWPH7M4CCZG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:44 +0000 - 0.98 KUDOS Tor (account #4) Q26XCANP9VC0ECGDP14DZ9DGJYP8P67C0HMRBV5VYBGYW9NYTYPG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 18:45 +0000 5.00 KUDOS gzzds (account #77) K2JWNVA402B02FQ6XCWNZ1ZA79WXPTF3K4DQR61TVA83QSRFG3XG
09/07/21 18:54 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) C75RDRJFWFPAW02HR3EWSSBDBYC92311E0NFSCZCAXKR13P4Q2WG https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 19:08 +0000 20.00 KUDOS axm (account #79) 3ZYAXG4FVEVV3BM8M3X65Y8481TTT7QZX7JXXBGF92BQMMW37850
09/07/21 19:09 +0000 10.00 KUDOS hans (account #80) JAB9FCSDAWWMBT98TKW8TPDZAWM6WC6FP363EP58PDJYYZKW5HRG
09/07/21 19:18 +0000 - 1.46 KUDOS blog (account #3) Q00ARMBGQ4BBV8NBWM7V7F9B221DQBN1XBVKTSQWSDYFMDE6BP3G https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 19:21 +0000 - 5.95 KUDOS GNUnet (account #5) ZA6Q24DDP1127NHHM7AYRB1BMDAXCRTHBN7NK44J3K96QWGPM040 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 19:39 +0000 5.00 KUDOS thejonny (account #84) 1H62XM5CBPPYJRZ5ASYKP2DVPM66N1WG2995Z4HWGZ9T1HC53X90
09/07/21 19:41 +0000 5.00 KUDOS sents (account #85) JKZX8TQCAX8EP03GQHC4NW61V5TR7CJSN7Y75EH57XT8WVSRTAPG
09/07/21 19:44 +0000 5.00 KUDOS leechuck (account #87) 6XBQRSBE476H7CSH5H709Y5EMSBCF8CHR9NQ8J4EWFF759GD4DNG

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA