Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
08/07/21 14:05 +0000 5.00 KUDOS belen (account #23) T2PEP0WKF6YHC0APHNF0GCFDAQDA1D5ND466NT5CVMCCEGW249VG
08/07/21 14:06 +0000 5.00 KUDOS belen (account #23) 576WRPVS6EPPN880X7ZZSDZCNYXVVFMQHQSS5X1NPB2R496KK7A0
08/07/21 14:07 +0000 5.00 KUDOS belen (account #23) ZE397H4YDDBEDNVZE6WGXRVERA87978PEWBA6E1A0CGS9HTPZ8YG
09/07/21 01:04 +0000 5.00 KUDOS sebasjm (account #10) Z5Y3RH4DSHMSQ1T9BYKG93H0FYEPQAPSAQ3JNZQYESSMCT6SDBE0
09/07/21 03:01 +0000 - 0.98 KUDOS Taler (account #6) KNYWAQBMXJV75M1XZXZK8RH09NBYCS1N8H56H4482PDPSCR3KV20 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 04:55 +0000 20.00 KUDOS user-R4JZXBKPD2ZFQ7GA (account #42) 11NNNCBT9W7XH16XQM2B9CQVFV76DW9BHPPWS73BSNSGT4EBBGDG
09/07/21 05:13 +0000 20.00 KUDOS user-0X8H0JJQNT7E4JB2 (account #43) FGHQ0RABAYZFDMHMFFTKAZM3HS2FQV8RMY21NCE3JGKBQNXMW9GG
09/07/21 05:48 +0000 20.00 KUDOS user-QSKEV2H1X6RV70H5 (account #46) TVVE95SKVG8WF52A5KMVX7FP50RKTHHAWNBTBMNC0D8WZ1TVMSVG
09/07/21 05:48 +0000 20.00 KUDOS user-87EXQK4NG6XVGEH7 (account #47) RDS2SR7425M479QMQKKX9KKE54B26QFZ93XD8REFF3EA6ZVEQ3K0
09/07/21 06:04 +0000 20.00 KUDOS gianator (account #48) 9P6DFGFCET2AP1Q3VBA9P10SYY63F7QWD4Y8R8NKE9SM4HHB3YPG
09/07/21 06:13 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) NPM4F2H5GCQA5SZE0QESDNC6Q79DPGM33NT42HW2RPY6Q966JS30 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 06:14 +0000 - 5.97 KUDOS GNUnet (account #5) 5P7GWSJ72P3JCP5FVZZZMF7W6WAX5DE5D7SV9M5P4WFV3Y0T33N0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 09:51 +0000 20.00 KUDOS bingfengzs (account #50) AK9TNYJ43CAD7ZAD7JDH0W2ZNTVG01K79Q49R120JPN4CYY6BAS0
09/07/21 09:56 +0000 20.00 KUDOS bingfengzs (account #50) ZXGS23HCFDQ3XEY7RT6NJCGGF824PMF64ABPY1KD5GK2ACRHT0RG
09/07/21 11:05 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) 217KH32EM10HD9QYEWWG2S66N03XYT1FGS7ME4ZY8P5T3ERAZJ2G https://exchange.demo.taler.net/
09/07/21 11:33 +0000 20.00 KUDOS user-5TACSQN9DCSGKEE7 (account #51) 0J6PB4XSVC96CNVZBEH5HZ5159FFPSXJPV5ZKDK3NQC5AQGQNS80
09/07/21 11:44 +0000 20.00 KUDOS user-7XY0Q5KJWZ1XC7T5 (account #52) 6B5QTBAV4JYTFHMCJS9JAG6XK2W6RNVX3TVTRHMCPHP4S7K0NS40
09/07/21 11:48 +0000 20.00 KUDOS user-B7CZ1K0Y0TYCS9W0 (account #53) ASS9D2A21F0NH6VYCK74F53KAPKAJN7W02M2F43N6J89WBWH8V1G
09/07/21 11:52 +0000 20.00 KUDOS user-CN23STZMW6QZW79P (account #54) NWDVJY9D4Q5TK42KZC8YB9QYAT76SVG1YK6F28T5749NZXMEYCK0
09/07/21 11:59 +0000 20.00 KUDOS user-EX34TWHG73DCRYYZ (account #55) 27AV2AP5T53RHBDRYXFFY5KRBBEY8RH66PB0B6JWNR5J8JJKFNN0
09/07/21 14:39 +0000 20.00 KUDOS user-2HK4MW6689NQSWX6 (account #56) NB9AYPV54FRPFY2958ACE3S62SE8QY7A439MTN93NYV3KNNR1EPG
09/07/21 14:42 +0000 20.00 KUDOS user-TWJ5MXFZ023QVZT5 (account #57) 63PAYG4QEHCEYGZAM7SGDYGJZB8QHFX4Y0Y6CMR9QC8X0XCWFGHG
09/07/21 14:49 +0000 20.00 KUDOS user-JD6GCBNR1JE5QX6W (account #58) 1ETTDPAD22MSVQAXZ6SZDNVNB43JQD4GHQRADHDYGJ40C3XS7JSG
09/07/21 14:51 +0000 20.00 KUDOS user-GE1MDEN5E8HQAEK9 (account #59) PC2SDX6K9T82A6BVHPMF0VZ7YVFGQE649R0F2DXZ2ZNM0KMSEP00
09/07/21 14:52 +0000 20.00 KUDOS user-1BBCQHB6ST8ZK1QE (account #60) XH3512W15WX67JSEJV55RS5MREQGZZQGA51800SDRGFZDNR63WR0
09/07/21 14:54 +0000 20.00 KUDOS user-MGPCMCVCNERYJJX8 (account #61) DDB75XNKNSEM7GRPW48MNN9XM6R5QVDSMPVJCD8V9V3F1PY1MFHG
09/07/21 15:01 +0000 20.00 KUDOS user-H91FFNQDGM718KMS (account #62) NSCZXTV0R3NBCW8WR3RX1GDDV4KCRX3AGS4D20SKHMKS9Y0T1T1G
09/07/21 15:04 +0000 20.00 KUDOS user-F2FWQMNM07YQ5V3H (account #64) AV528QKYMHP8TZH8JMVZ3KA7KHSKHG99AV4QFSEDGNKP210D6XM0
09/07/21 15:07 +0000 15.00 KUDOS demo (account #63) YYPHK9QVASTB15FF7A20PM5RJ4GCKQCVCGWCBFF0YKPDR33AN5VG
09/07/21 15:16 +0000 - 0.08 KUDOS GNUnet (account #5) H5MF9K4KC7ECEMN705BYAKGXGZBQJ8YRDD7MT428JHWBFTYQFRTG https://exchange.demo.taler.net/

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA