Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
01/06/21 15:09 +0000 50.00 KUDOS Survey (account #9) JRVX79HC5FT2JY328JWQWWVXBXN9TJHGRNTGET5F2JAWKEK731JG
01/06/21 15:28 +0000 20.00 KUDOS first (account #10) V95XGDN7M58EQVF0D5Z6RMKQWEBZ4DC23RQWCG8K87HTADDVY4J0
01/06/21 15:37 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) F0ETS1G6PZVS1GSY6D5JXWD3Q61NQ6KQVJPECD698DAQMEJ975AG https://exchange.demo.taler.net/
01/06/21 15:37 +0000 - 0.08 KUDOS GNUnet (account #5) YDCTZG6ZMNVWXSBKA1MBNNPZS22TYT9WKWESJTRBRV636HAXK160 https://exchange.demo.taler.net/
02/06/21 11:10 +0000 5.00 KUDOS f (account #11) PHJGMED1SBDRF02CZM7VYQEPBKFW84DT7EM3WXYKHQ1XQGVSR0C0
02/06/21 12:35 +0000 5.00 KUDOS f (account #11) 0YVJ3C6XDT125A3713W7W3SH9CZJMXGPBN50QKE65KNWM6WK20DG
02/06/21 12:42 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) YSPXPBHXGVTN8GB53SN9HNN9JQM7ZHG8C24RBKGZK8KYFHSBF5KG https://exchange.demo.taler.net/
02/06/21 13:16 +0000 5.00 KUDOS dfasdf (account #13) X8MVEYAYBABK7F6Z4CS5EW1FRDE5FAZ97G5G6EQAS06176BAEBE0
02/06/21 13:21 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) C3TPYQDFGJPYBKQQXNWXVTGCKAP7MRVMHGNT5825N3MNKTD47PA0 https://exchange.demo.taler.net/
03/06/21 18:41 +0000 5.00 KUDOS eltestaddor (account #16) DTZP2T0F4BMMA6Q407V1PSE08RWNCN9HWDDD60G86B2R0QY0DS70
03/06/21 18:49 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) PMR45RN2X4NEF5KADC5BR7X2A32EKKFVRHZTQMJ9KSMHWBJ24DCG https://exchange.demo.taler.net/
05/06/21 10:12 +0000 20.00 KUDOS ZeroXHunter (account #19) EAYFY0DS3QR191DF7DMJBKXG44CAVGQVBM64P100X1YF2Z1Q4JMG
05/06/21 10:23 +0000 - 0.08 KUDOS GNUnet (account #5) 4ARGM0CS9WDT837X64102G6QNW0PFF37XZ7V0CFK8YGR15Z5EN1G https://exchange.demo.taler.net/
05/06/21 10:23 +0000 - 0.98 KUDOS Taler (account #6) SQ6PMSZHKXAS6GN74TV094SHZ4Z5KDG92EZ1CTBJEC75KKP0AAM0 https://exchange.demo.taler.net/
05/06/21 11:51 +0000 5.00 KUDOS csepp-test (account #20) 91BSQT5BA1XC5VK8P3TN8AGXV5X667DMH18EGRXY3NGX2SFQBWDG
05/06/21 12:00 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) VCM1709STXR3VXCWF5281CKXRTRGZ0QT1EQES27J35D32W3W7GTG https://exchange.demo.taler.net/
06/06/21 09:04 +0000 20.00 KUDOS skohhh (account #21) 0DER843K5R7GWQ1YPD6PJPX0A9MGZBP4NK62MMZTFZBX8EEQA3FG
06/06/21 09:04 +0000 20.00 KUDOS skohhh (account #21) 03VDSH3MNDQ8XGMKGZXYQW328GSMY8NXTMBWP5XGM3NBPPNEC470
06/06/21 09:05 +0000 20.00 KUDOS skohhh (account #21) S4SM7DKW597PPEC4A0A5EG4P2S6M1WSDMK7H6F7FNX3A25MVEBB0
06/06/21 09:14 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) KW5DAXGZ5VBRBD0PYR382X74KXTRGAEGE35SSP8Y81XTAC7M4N70 https://exchange.demo.taler.net/
06/06/21 09:16 +0000 - 5.98 KUDOS GNUnet (account #5) HVZNT99C156N64NYYPNYPY8DP68N6VB2MX6G89NEC9BV9V54WFC0 https://exchange.demo.taler.net/
06/06/21 19:46 +0000 5.00 KUDOS megian (account #22) SSFNCFR1KN0HCPVE0BBTYPE7BYAAD0BTXY7CEXJFHV85M5VEKGHG
08/06/21 13:02 +0000 20.00 KUDOS asdhizatb6gb218g1782z (account #24) NB9VEJAGVR9X8T0SJ104G9QFKZXVAZ8C8GC386T54WXB01Z4RH1G
08/06/21 13:03 +0000 20.00 KUDOS asdhizatb6gb218g1782z (account #24) 9N95H29WX49TRQ2FBT2X0Q8VZZXS9881TKC5BVY8SHB63QYJ1AJG
08/06/21 13:11 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) J2S6N1NXTZRK2D1HM8HCVVEV9BAV7BTNGF09DMENE614EY7TG8F0 https://exchange.demo.taler.net/
08/06/21 13:13 +0000 - 5.98 KUDOS Taler (account #6) XQQS8C256VSKA3T1ZHJPJDDWP8KQD42ZAZ44R2XYHRWA8PW3TDCG https://exchange.demo.taler.net/
08/06/21 22:29 +0000 20.00 KUDOS test10110 (account #26) Q23PF396X3Z3NC6K8QQQHD7MVG4TWQBBHQ5DGP0H9RNKXGPD2RM0
09/06/21 13:13 +0000 5.00 KUDOS f (account #11) SHTSF2D8GKHKF2W16PDHRNW15HV8PM6N8JSAZAXN9RA1TYW2GYV0
09/06/21 14:28 +0000 5.00 KUDOS f (account #11) PFC62AHVD6QQZ28DRYZE6KTX1FS2PR9ZCRS5P7YTBAJ0CW3P0BP0
09/06/21 14:47 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) 04129SQ6SSC0EY7V6MKFS88CKY9E4DFJ0EJHVHV0CV3VQ6JJTTN0 https://exchange.demo.taler.net/

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA