Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
01/07/21 12:03 +0000 50.00 KUDOS Survey (account #9) S50W66E1KJWRMA6NK0RD6M40AX83M6K2FEWVSHFC7YE08Z92BVF0
01/07/21 13:07 +0000 5.00 KUDOS sebasjm (account #10) A6M7FBEB37W9SNAN4VCH0SHSKMYPEGRG92AYVERZ8ATJ53YNESBG
01/07/21 13:26 +0000 20.00 KUDOS sigrist (account #11) RBNR9TXQ93PXH2WFCBFWEFNYRT808K44GANS5BJM2D4FNFB48SKG
01/07/21 13:27 +0000 5.00 KUDOS sigrist (account #11) 0CFQVKTMTGRGS464QF87QZGVBR0XE3KAW9BDQZ0XTXV3508CBX6G
01/07/21 13:38 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) 8CWWT65XPCFS24HHVFQDEN8SASWEW60VC2Y88F1KGHGV5BAX22W0 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 13:38 +0000 - 0.17 KUDOS GNUnet (account #5) BTXTSSHND25NHHMYT9069732QBXD6Y2DXGR5RSD8AW33BN46RKV0 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 14:09 +0000 20.00 KUDOS stdczbk8t9y8exjahm (account #12) C3R9WMS5AYXSERV6ZSH4QVSH3DKR3AD9VH6APWMS09M6VW3W2SJG
01/07/21 14:22 +0000 - 5.98 KUDOS Tor (account #4) 9X0Y0SJGZJME9XRXS8BTX1G7JE9ESW2H6GZA046EWNZYSQ6VC620 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 14:34 +0000 5.00 KUDOS sebasjm (account #10) J5J4030GBPNRGSKHWQQA81RBKKJJH9VNTN5DCZ5PF4YP65SQWZR0
01/07/21 14:35 +0000 - 0.08 KUDOS Taler (account #6) M9Y2XE6TEJFKFHMGDF55VFGHP9C60X66286X0Z73E7P42059NQCG https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 14:53 +0000 20.00 KUDOS Steg (account #13) VZKFT5XNDYB8T4XPP5VGNKGDFR03QR2N41A9A8SZA0HJTJMCD4FG
01/07/21 15:10 +0000 - 0.98 KUDOS Tor (account #4) WW2DB1MPXM51VVMDRV8X8KBQCWSVQPEX6GQHNGQ7XSCBA8DYPVDG https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 17:48 +0000 20.00 KUDOS johi9909 (account #14) C9TNQQWHC23FVMAF9F8X2F04R8DAZF2B26F7KBX3CB9GYWS984AG
01/07/21 18:10 +0000 20.00 KUDOS lukas (account #15) 1413YQ64MG0DTPSDZW6VMVFP86E4AEQG1F7GZXNT006EVFKGJW60
01/07/21 18:37 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) A190FDQTK81SX9CB3D22ZQKCESVA6N9GEQJ69ASMN9CYDQPB8E90 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 18:38 +0000 - 0.08 KUDOS Tor (account #4) 0W8P1RNJ74V4D1Q6J7W1XGG851FAZE3C34PSGFCG2RGMNWJ9XHP0 https://exchange.demo.taler.net/
01/07/21 21:44 +0000 20.00 KUDOS Jerky (account #16) NDQ4J32SQWCEXVZ08XAEM5ZN09QG0F3H19BAJ00HWRHA2CD4Z480
01/07/21 21:56 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) 14QQKYPNSWGKCJV102GQ54SR0Q7JFTGX6G0G230C2HTPKNE7R720 https://exchange.demo.taler.net/
02/07/21 13:56 +0000 10.00 KUDOS test (account #19) QXV2CS37FNM20MJHY0ZPFK77D969TAFYBY8H23NB3T7RM1K2ZNN0
02/07/21 14:07 +0000 - 0.97 KUDOS blog (account #3) 6F7QDFBN0G6NHFZGYS2Q4WP21Z8RC8MCPS2BXGY02BG53J4BAH3G https://exchange.demo.taler.net/
02/07/21 14:11 +0000 - 5.96 KUDOS GNUnet (account #5) 266NN2QE6ZXCZM1K96DF6B9VPAYVFVW96F8FCXT1WYP6KER39KEG https://exchange.demo.taler.net/
03/07/21 15:45 +0000 20.00 KUDOS belle (account #20) RYZBFYM29MAM2KC1VNFWN50HYAHWTC8HWRSSW1GZ3Z6B0BXB4XFG
04/07/21 09:41 +0000 5.00 KUDOS fondue (account #21) W4T5Z1TG7X1EWVC640JXBJDK8B7DBB692Y74MD7C21XP1YKRRTY0
04/07/21 09:52 +0000 - 0.98 KUDOS Taler (account #6) TWQ2VRWYNRFVE7MT2S4MFQDD7QE0WHBBG5VVZ8TXWJC1P7QBQ9S0 https://exchange.demo.taler.net/
04/07/21 09:52 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) 6T67K9838ATWQ68EQW27QS6758ZKCE836MGE6CRAZ8XADYF1P0V0 https://exchange.demo.taler.net/
04/07/21 22:00 +0000 50.00 KUDOS Survey (account #9) NYAK8BQ3M6NRJRX4HT8178KYVQDHCXX0X3ESKXPNWP27DYY5PC80
05/07/21 15:04 +0000 - 0.48 KUDOS blog (account #3) VC27CVN7B3CSRAFKXTBA40ZYVT1JTPMZFY9J6D2V5GDM0VRKPQG0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/21 15:34 +0000 5.00 KUDOS belen (account #23) C0TSWD9VXQG95ETSXNQKCAATT7061SSGST21D00XP3M2E64652SG
05/07/21 15:39 +0000 5.00 KUDOS belen (account #23) VYARTR7MC9N6Y2SEFFJFT49VT1ZSSYWKP7QE2KAEYYHS0KA8ASN0
05/07/21 16:43 +0000 20.00 KUDOS user-VDT19HHMH4AWYRXX (account #24) NQJB95YQGBT093FMXMFG5K8W2YYR9K2Y1SNC9XCHSPACGS7613XG

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA