Taler Demo

Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.

History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
14/01/21 17:41 +0000 5.00 KUDOS x (account #9) TD9TF8WEC1S5E96D6RGKJ3TQGMQFQM00MMJ8RBK49KJBEQTZQEAG
14/01/21 17:49 +0000 5.00 KUDOS x (account #9) 3ZF05T0MGNB93FBHJDA2M222KP5JZ4TN6SXAR0J2JM9DAR1Q5NC0
14/01/21 17:49 +0000 50.00 KUDOS Survey (account #8) P415Y7673FYP84X10TGZEC9GMNH5DPKXHK00KFE8QJ1Q0N6J3JEG
14/01/21 20:43 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) 5CJ392320SNMVZEP4WN9BV0M0CS5QDHMH6DHM8JH0K5RFCRXJ0S0
15/01/21 14:38 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) EDVVQN76NK54Z1E2GDE85DAY6BZCRT0KNN3Q7KTG0VWCXN92D9CG
15/01/21 17:21 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) H4X34YX8RE9YP7SG800D7QMPJ8SG9QTKDZBPK4WT7MM6VSHPMHM0
15/01/21 19:27 +0000 20.00 KUDOS schanzen (account #14) PRVV553RJ80QRF9605FP1E84YF9B9W1TH2ACF8Z6NE0WWKAE4H90
15/01/21 19:30 +0000 20.00 KUDOS baba (account #15) SSWCHBK04AFRN0PJ1DSTGT5P2678A28XHY2Y1JZS47WT0WDAX28G
17/01/21 16:38 +0000 20.00 KUDOS xxxx (account #18) 0678NQKCVM7M4N6FGCHNVPZMR3PE9K7CCT5QV649Q59MJMHNNXGG
17/01/21 17:52 +0000 20.00 KUDOS asdfasdf (account #19) TC4CWXN6V3R3QEVVQRC5CD9Q946MPS4PWC9YACKN83JFSBBHCWS0
17/01/21 19:30 +0000 20.00 KUDOS asdfasdfxx (account #20) XYQNKM24BW5HAVFV3SMDSMYZA4C7NFP1CM3T3GF9P06TJ7E5EQFG
17/01/21 22:07 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) 81DRBRJXSVQXS5ZPRB5RARGZY4KZ0EN5S7A7K6Q9ZWNM6BXN8410
17/01/21 22:07 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) MQVKHVD9XQY3S5R797TYFXYA60DJCGHYTV8ZDCEWZ4J1F6H9HMP0
18/01/21 07:25 +0000 10.00 KUDOS rival (account #21) T1FQAHD478Y64T08DJX3DGSQPJV1RQJJ811SJCNWS70MKNJYSYSG
18/01/21 08:40 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) 4M70DV1QED07AXD8WSSP7A75TWNTMSD7DXPQFZFE8C5B8ZBFJKTG
18/01/21 10:32 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) K5F64K0AEAEVGCVDVY5GT5A76KJ2671PBW581E4F3735FQ305SMG
18/01/21 11:19 +0000 20.00 KUDOS schanzen (account #14) 2EXZD9HHN1TX3C0NYYNX0RP6C7S5MBK1T73SRQCJKD3NM904461G
18/01/21 11:24 +0000 5.00 KUDOS schanzen (account #14) H93EN0X9GMH803133PFFERFX0FXE4SK6NXAR823HCXCH934MF67G
18/01/21 11:27 +0000 5.00 KUDOS schanzen (account #14) 4GRZPFW73C484TGN8TBZ5T456MWZ1KZGZGP70N35J0ZMWJ1JFKY0
18/01/21 13:47 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) XD7VKMESYG9JS6BSBF42R8QXW1ET108CSZVJPSCECHCVT739JBSG
18/01/21 14:03 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) 8BH3WNPP6DFEZ7FBV1EJCCV003M651X6Z0R1S6HJBRGNB34A75S0
18/01/21 15:34 +0000 20.00 KUDOS asdfasda (account #22) YXWC70B44DB92T7BDGW495916EFJ7DMEB4W4PYAT0R33G59FJY2G
18/01/21 16:25 +0000 5.00 KUDOS giogio (account #10) 4K1MP0NF96BNBGXXMAK8H979Q3H45TQZE524K6X24Z126P5H5RR0
18/01/21 16:37 +0000 20.00 KUDOS sdaasxca (account #24) H64QTG72JYFYT402S4Q46AR9D1G4N8192BZV5BPYWD6MSR31MP40
18/01/21 16:37 +0000 5.00 KUDOS schanzen (account #14) BREWZGHTQCYJG2ZATSRPD1J8CQS5N269GWNH5YSA1YJ02YWP2C6G
18/01/21 16:37 +0000 20.00 KUDOS sdaasxca (account #24) 5G0DXKM149WZWM9Y9M5N9EXKZS137F6MRRV33R7PBWA1Q2J307NG
1

You can learn more about Taler on our main website.

Copyright © 2014—2020 Taler Systems SA