Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
29/06/22 19:25 +0000 0.48 KUDOS account #2 ZYKH1MPNMF8WR3BGMGN42BR1YJ7441KH2W0ASP5RY55T24S8FAJ0 https://exchange.demo.taler.net/
29/06/22 21:18 +0000 0.48 KUDOS account #2 A62ZQSFPGPP5G925002YHXAPPVRKR81Y4G61A92GA8JKAF83BEB0 https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 02:29 +0000 0.48 KUDOS account #2 0VKWGP3S1RF0HVEFTV1396X4TJM48VTDYRCPGYZF65TWF16QTMWG https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 08:14 +0000 0.48 KUDOS account #2 PJ69XNWVF64ND6R8AXCW7ECRQ12KXKVV2BQGV8P96V9KYB2W59JG https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 13:00 +0000 0.48 KUDOS account #2 J2405WHV5F9TQ60WKGPVQ2HPDR0JWJB08STPT87WZ1ZA583S3TWG https://exchange.demo.taler.net/
02/07/22 11:57 +0000 0.97 KUDOS account #2 88X48S8VWE0SE9HSDXK38KVBX51R85H1ZS1RN0VD3GQ15QTM4F1G https://exchange.demo.taler.net/
03/07/22 02:11 +0000 0.48 KUDOS account #2 STPD1EVX8JXX12PS65THDZ5M34GPKE1S434QD3KZ8A404CER02M0 https://exchange.demo.taler.net/
04/07/22 15:06 +0000 0.48 KUDOS account #2 NBT32DTMDJGTV53RMNG4RPKRKHA29MTBX9NRCYNTS8KTCC8AGFJ0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/22 16:36 +0000 0.48 KUDOS account #2 EVK4WA0NCQYMDJSXNHB64A9D5T8XEMP5G92X8ZNTHMVNKD5GDDN0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/22 21:49 +0000 0.48 KUDOS account #2 K4P3EHH3VWEDCJBS381APVR1WX5YEXQ373ECVP0BCDTV4J5ZGF80 https://exchange.demo.taler.net/
06/07/22 16:41 +0000 0.48 KUDOS account #2 S307M769B5N239F0MYEP7KA1Y2873TKAJDC6XZKW4Z2HXQRHMF70 https://exchange.demo.taler.net/
07/07/22 08:00 +0000 0.48 KUDOS account #2 D6PETHC9TXT4NBYC85MKK7EBJ80YHEJZGXFS81Z5P499SJF1QFR0 https://exchange.demo.taler.net/
07/07/22 15:08 +0000 0.48 KUDOS account #2 S5FYD4SC8GHRP3EADTYCKXRY4X90HYTTTJM9H4THCE6X89M1GDMG https://exchange.demo.taler.net/
13/07/22 14:09 +0000 0.48 KUDOS account #2 0GZC135P0CK7PT8FP5WVN06X8BCG57T3G3HB4X0HGX2PZ5NCBNEG https://exchange.demo.taler.net/
14/07/22 09:52 +0000 0.48 KUDOS account #2 S8ETDHK1296PEYP9WQSNDCARJDBVPATNGFWYJ01E4D8PQ98W0560 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 21:59 +0000 0.97 KUDOS account #2 Z50CRJ0CGNSDTX2HJKGN7AN2SXYK7GPE5V63BNB0HDNGP8YEGTC0 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:28 +0000 0.48 KUDOS account #2 RV5EZBRTG4JYWZYRZREDCYEJMZSFF3KYZ6TYR2N8TWSY7R5114GG https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:40 +0000 0.48 KUDOS account #2 YJKSKX4PR8YMVVV2Y4R93RWQGP6NT4F41M1JRESFDRYP2Y7PWZHG https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:54 +0000 0.48 KUDOS account #2 Z8DY0CQ96K7GFZAFHTSW8Z0Q4FTZ3CWF3F0MPT20D2Q2Y2VJSM0G https://exchange.demo.taler.net/
17/07/22 21:36 +0000 0.48 KUDOS account #2 R2W8BV97CM60X6FZ03MZAWZPH086SWSAE3TZGRDAQVB1GPW44EEG https://exchange.demo.taler.net/
19/07/22 18:42 +0000 0.48 KUDOS account #2 9N6B7CQ8GKHT86HBZ6FF225Y5P7762NYK857HJM4PKC3MD8GQP9G https://exchange.demo.taler.net/
20/07/22 16:11 +0000 0.48 KUDOS account #2 T95WYP964R3VMXHN1F61XHJ28XH0C0EKZPZDVV9KN531RKSJ4ZZ0 https://exchange.demo.taler.net/
01/08/22 15:29 +0000 0.97 KUDOS account #2 VT44EZDVEF5VCA8074QYDCNJBE30YNSW60QAMXBYC9H026QX9EG0 https://exchange.demo.taler.net/
01/08/22 15:39 +0000 0.48 KUDOS account #2 C2QP8DSEB7QJWJH89TDA15H6W6WMA555Z7NQGSC69FKT6FX3CYZG https://exchange.demo.taler.net/
02/08/22 01:02 +0000 0.48 KUDOS account #2 NJ33QK9MD4KCC33SVXB37FAX167BCGFJN3VB2BSZ2KAJ2XFPRB5G https://exchange.demo.taler.net/
02/08/22 16:18 +0000 0.48 KUDOS account #2 8620TJKXB0TCH8RM8BNCD0WCQBHJHZRQ9BK33KBCNW6EJEKHEA80 https://exchange.demo.taler.net/
03/08/22 08:54 +0000 1.46 KUDOS account #2 FB7RY3K8XQHE03EZAZR6ESERT0S1JV9PZ43CV3ZGTC8ZWFACBYD0 https://exchange.demo.taler.net/
04/08/22 14:50 +0000 0.48 KUDOS account #2 HG0Q63P66Q3VRJ0WNBM5WCE0KWXF335NJ4NE26M9WZDS72XR0N00 https://exchange.demo.taler.net/
05/08/22 06:49 +0000 0.48 KUDOS account #2 S113DV5DSK1B1RK8C53QRBKDCG5ZQ0G05TCRFWW6HZT74XW2VBA0 https://exchange.demo.taler.net/
05/08/22 07:53 +0000 0.48 KUDOS account #2 Z83B4QFBZXM1YVRYVQH370VN631CGXGB0DDE5ZXHGT7085FY4KQ0 https://exchange.demo.taler.net/
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA