Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
27/04/22 20:58 +0000 0.48 KUDOS account #2 MFKCCB5PJDW91ZD1QED36W4H3CHX3P1TKDQW7BCDASCQJNDRJYT0 https://exchange.demo.taler.net/
28/04/22 19:07 +0000 0.48 KUDOS account #2 NGJ0F2BZC5F4R8TWAJ6ACJCV0SH81RKSXWEVW4GSZP3P00C5FTRG https://exchange.demo.taler.net/
29/04/22 14:44 +0000 0.48 KUDOS account #2 2DDA0ZXAXA4GN4EXC9MJ98BTB5FM9YW04PMHGXN2RKSVX7EFA4V0 https://exchange.demo.taler.net/
30/04/22 14:55 +0000 1.95 KUDOS account #2 B75BGHGPMCH0S17YVVZSCF6Q0XE6BZGW3A991YQBD7Z110QCE5CG https://exchange.demo.taler.net/
01/05/22 10:37 +0000 0.48 KUDOS account #2 Y0A6MKPKZPQ27JNV85A2RPW1JSYY24D6JR197S42HA8A0B4VCFQ0 https://exchange.demo.taler.net/
02/05/22 09:31 +0000 0.48 KUDOS account #2 KJV82MCM5DWF7R6QEAX3NTHYZ1FT5ZR3Y96C6XA0APSYZQC0TBTG https://exchange.demo.taler.net/
03/05/22 06:37 +0000 0.48 KUDOS account #2 B6Z1M15RMGGZYV00DZ5QGPTDR61CCVEVRGAB3H656426GVJYDG50 https://exchange.demo.taler.net/
04/05/22 07:38 +0000 0.48 KUDOS account #2 SNZ89AXDXZ1CM5R9VSP58685ZMC64Z46W7JBM9458WKNQ5TD7KYG https://exchange.demo.taler.net/
05/05/22 15:42 +0000 0.48 KUDOS account #2 HAKHD3AX66MXAJ9196SW0CDWKVQQ1PRANP3H6RWT15XJ0GGQW010 https://exchange.demo.taler.net/
09/05/22 07:17 +0000 0.44 KUDOS account #2 WX5H3X944VY43YAM0ENT4YSJKNEDWWN5MREZVV7V67PSF6PSK2B0 https://exchange.demo.taler.net/
10/05/22 18:03 +0000 0.48 KUDOS account #2 EC9PW2QF7EJDZ0X7Y8PSNV3BDA0HJPGRN22SJTJN4MW6RKGVDDJ0 https://exchange.demo.taler.net/
10/05/22 18:16 +0000 0.48 KUDOS account #2 J0MA50N8S1641E2PN4C2XHXPC3JA2QDA046TVP0ACNDMH5QSE4H0 https://exchange.demo.taler.net/
10/05/22 19:48 +0000 0.48 KUDOS account #2 QY9J95G3GFCD7AVSY74J26DEZG2P1S01X5GV0SN8B9DV9V2XHDJ0 https://exchange.demo.taler.net/
13/05/22 20:05 +0000 0.48 KUDOS account #2 1KBN0T9125S3ZDZ3NB0Q7TZ8C4SZKWQ54YXECF3K6TYR5VNX0CJ0 https://exchange.demo.taler.net/
13/05/22 21:02 +0000 0.48 KUDOS account #2 Q8XENN433CNFJEVGQ7NQYWTSRSGXNM0SXTZFDDSE68C34SDDGRVG https://exchange.demo.taler.net/
16/05/22 18:55 +0000 0.48 KUDOS account #2 Q8FNQP67NKW6KZKQ5J9REC6NVJZKNESVSN13HZXTV1TFMMXX3050 https://exchange.demo.taler.net/
17/05/22 16:57 +0000 1.46 KUDOS account #2 97SMFQFK8RDFKP1SKSBNS9K9K290KEJH4PX180H1ZQQZH1W7MP6G https://exchange.demo.taler.net/
17/05/22 17:04 +0000 1.46 KUDOS account #2 EJHXXMDMCVM49QF39J2GXQNJXPGDQX8GXKQEC26PJ555MBCTHPE0 https://exchange.demo.taler.net/
23/05/22 13:32 +0000 0.48 KUDOS account #2 A0FC7A5P0HFWXFYEWRMJFK75VB8EE336XMVB5BT15ZZQ32P21QX0 https://exchange.demo.taler.net/
24/05/22 19:19 +0000 0.48 KUDOS account #2 R6BJ79S1Q773K7MAAJ510YJRRKYMKGJ46JBFE7QG7B8F1973KP50 https://exchange.demo.taler.net/
25/05/22 17:53 +0000 0.48 KUDOS account #2 P18TH6CAJ0RXX7M9GP4NNPSZBRF702JKD8VJQFXJ37YWNGT4P2QG https://exchange.demo.taler.net/
31/05/22 01:59 +0000 0.48 KUDOS account #2 5M4MHGFYF9FRHBADAXR30GNN553GJQJ72ACCJZ7ZG0T543ZNNRPG https://exchange.demo.taler.net/
01/06/22 11:39 +0000 0.48 KUDOS account #2 YYAZW0JJ73M61W6K8C29GVKTFZ335QEMZ279TJAB6V8CZNXCAK9G https://exchange.demo.taler.net/
01/06/22 13:17 +0000 0.48 KUDOS account #2 NHA38J4WSA979HKMPCPT0AGAQHE8AE9A2MM8A46TBSKABFQGZHQ0 https://exchange.demo.taler.net/
01/06/22 16:11 +0000 0.48 KUDOS account #2 QWC0N9TEDE6E95SFPE5ZZ26T1622JPYRZW6RD43E3JFTPK210YZG https://exchange.demo.taler.net/
02/06/22 10:16 +0000 0.48 KUDOS account #2 CMRESAD3WHP8NYC2H2W7XTSHQ7Z6465T6VSGB4AZEYJ3FW6VS620 https://exchange.demo.taler.net/
03/06/22 09:29 +0000 1.46 KUDOS account #2 E1H0ERT73FD59P8M56Q4Q5ZNKC72DQV8CNVZCPRZBTK06CN333K0 https://exchange.demo.taler.net/
05/06/22 14:22 +0000 0.48 KUDOS account #2 BBKJ5XWW8AQMF9GQ3V1XPK80DBMV5VQM513330ZG40DWN0VQA5N0 https://exchange.demo.taler.net/
05/06/22 14:29 +0000 0.48 KUDOS account #2 JN67WSK8HSEC4H2P7WM4QGH8QSPTQRRW0AJYGH7V305914ZANJJ0 https://exchange.demo.taler.net/
09/06/22 20:09 +0000 0.48 KUDOS account #2 3CDRTYFGD3R9S1TX7958P40YXHMDJ5D3P9B5WMH9D9G46ZKKGEWG https://exchange.demo.taler.net/
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA