Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
04/08/22 14:40 +0000 5.00 KUDOS account #122 FVTMG3E1ZGZ1726YP3X58Z3Y66AYCR8J1X0ZCC3Z733WJVV0GCJ0
04/08/22 14:50 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 HG0Q63P66Q3VRJ0WNBM5WCE0KWXF335NJ4NE26M9WZDS72XR0N00 https://exchange.demo.taler.net/
05/08/22 06:49 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 S113DV5DSK1B1RK8C53QRBKDCG5ZQ0G05TCRFWW6HZT74XW2VBA0 https://exchange.demo.taler.net/
05/08/22 07:43 +0000 10.00 KUDOS account #123 G6Q0F4RD53CYYZEJ3SXBQP34CVK5H9KK2YZ7EJCMYEQMR79CZNBG
05/08/22 07:53 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 Z83B4QFBZXM1YVRYVQH370VN631CGXGB0DDE5ZXHGT7085FY4KQ0 https://exchange.demo.taler.net/
06/08/22 18:33 +0000 5.00 KUDOS account #125 073539ZY7PFQVMB13S91D82AV6KXVQBTP7Y23HFA4MDVBQ5G0JM0
06/08/22 18:36 +0000 - 0.08 KUDOS account #5 9TPMHXNDSZ0D4B5S67CRXHGJVV6FVB1MDVN2EY59QNMR7JW7PRTG https://exchange.demo.taler.net/
06/08/22 18:46 +0000 15.00 KUDOS account #125 PMW38ZJ2B2FNNCR140EN5426ET86K94ATEYP38NY28BE0NDHR9C0
06/08/22 18:49 +0000 20.00 KUDOS account #125 PKXDAY944KDQ1JD9MTQZAQAZ3P43CY2XX1ZZ3XBBY7DND0NFNE60
06/08/22 18:50 +0000 - 5.98 KUDOS account #4 ZVXS5GPPMCS5RKXY15XH3F0S9PGJE07G9X6SX0QFND73H0Y0E5JG https://exchange.demo.taler.net/
06/08/22 18:52 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 H2X68NEPH686RR56SYBFRXB7E3ANY93CA8BX69NVHAX53JQP8NN0 https://exchange.demo.taler.net/
07/08/22 22:00 +0000 50.00 KUDOS account #9 V0B73DPKA620HJV3W3NE3MTF1YGG19F5KXRRDC6B8RQA5F58RWJ0
08/08/22 21:37 +0000 20.00 KUDOS account #126 M67CVK99KYXWZT8E0QWCEAYK4KN512N75VZ7A6V1E9R0DAGPBERG
08/08/22 21:40 +0000 - 9.97 KUDOS account #5 MYZQFREVPH5HW63SDKCNWQVK2A77Y4D9HZY4H64DEMKPYZ28XW7G https://exchange.demo.taler.net/
08/08/22 21:46 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 F8DFY72H896H43E7B549ZV3Z1WH9B0S5DAX1EWJGSYTP6KM4MRCG https://exchange.demo.taler.net/
09/08/22 10:00 +0000 20.00 KUDOS account #127 TN7ZB1PCKSEVPHJEPNF01MD73QPCFV1BNGRTSV3S559JTFSBAMG0
09/08/22 21:50 +0000 5.00 KUDOS account #130 64E9130WY0GTD7RC4F0NV0DYFH9H0NCQ8KQFX23SNK0CSAPR89AG
10/08/22 07:10 +0000 10.00 KUDOS account #106 37JEE5HH9TM180AZZ76CA45BF16PF0MDXMZMKYMBYYDFY6ZCV6X0
10/08/22 07:22 +0000 - 0.97 KUDOS account #3 B1WCZC8S692KH7JR291DA2860RRXGXF46JR4FPJ4ERV7C1AJT190 https://exchange.demo.taler.net/
10/08/22 07:24 +0000 - 0.08 KUDOS account #5 SSEYXWR6A22MK079NGTH0VM7NWP1BAQCM67EQXVBF72SRY72TCE0 https://exchange.demo.taler.net/
10/08/22 11:28 +0000 20.00 KUDOS account #132 0HCMVWH5Z6NVGQADZ4M5XRAWPWHEP3D5JHX3KE94HSN0XRAGVBHG
10/08/22 11:30 +0000 - 9.98 KUDOS account #5 DZMGYRT7BW02WGEGCSE6HQ3YAP5WHDEHH67010DPKJZMEJJRAK10 https://exchange.demo.taler.net/
10/08/22 17:24 +0000 5.00 KUDOS account #17 KK3H5D53EWEP5F2P2NQ0N4F50H8NWF7TGMHE8BAPWH18CT5WE2E0
10/08/22 17:33 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 37PDYJMF6BK4R31CPBJMKCKZXR286DPJCNGYQVFX9V2WH9BK83K0 https://exchange.demo.taler.net/
11/08/22 10:04 +0000 5.00 KUDOS account #134 0PD81EFQKAKE2Z2ZR7NBDX94BJJATF0RASHQP6D4VWA7Z1AHBY90
11/08/22 10:14 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 T0H5V8113ASR0Z4V6JQZY4MJSFVCQ9JA3YNJ0BHNT8DQ41SY54DG https://exchange.demo.taler.net/
11/08/22 10:34 +0000 - 0.98 KUDOS account #4 X9JYDHFQ40CVNX0ZFDF3ANWKRN8WGHR7YENSDMJPEQ35M17DN56G https://exchange.demo.taler.net/
12/08/22 18:34 +0000 5.00 KUDOS account #139 NV02SH3W27Y3WH8TYZJ4N52RR5VP8MJWT096NZCT7M848SR7AE90
12/08/22 18:43 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 37QZTMJ6G46T508JHMT2ME2H1QC9NTEBT41P4VZKBNSQHSN044P0 https://exchange.demo.taler.net/
13/08/22 19:22 +0000 20.00 KUDOS account #141 SY1Z8Y97RQH3TED7T4D633TD4E9C2DV43FG4DWP9RCYRSMRD39S0
‹... 1 2 3 4 5 6

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA