Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
27/07/22 20:34 +0000 5.00 KUDOS account #94 0EQGPPZWF1QWHC26J3DC1SFEXHM0ZRRCAKSRM9Q6316PEM79JB90
27/07/22 20:37 +0000 5.00 KUDOS account #94 RP8WX864MSYVXWFJ3XEDHQMG5ZH3VHEQCX417N27YDZZP55FGRF0
29/07/22 13:23 +0000 20.00 KUDOS account #98 GG65FZ4C060MQ766ZQGB9BGEJPRFD3VJE64HQP1S2V8QF3BZ4MPG
29/07/22 13:24 +0000 5.00 KUDOS account #98 ETJ6NE3VQJZ1367VBNRGHDPDFSXAJMGQXETXBDVYDC3QA5CQ60WG
29/07/22 14:58 +0000 5.00 KUDOS account #99 S123ANCE64JZBAD8NHWXS7G99BSS2Y10B2E71P16F0N30N0Q7CGG
29/07/22 15:19 +0000 5.00 KUDOS account #99 CJT6F34F418XDY4KF63WRH6K2NNXEQZKR0KVY17AGDD3F62S04Z0
29/07/22 19:35 +0000 20.00 KUDOS account #102 YGVYP7380F8NW8XZH5HCZBH78YV5N2P76RHZPWXYYNVK5K5Z0P60
01/08/22 08:37 +0000 20.00 KUDOS account #47 C0E3BQ831KW7XTYMP295B2HY04VQSWBSCB0TGR8S2GZZDH01WGS0
01/08/22 08:50 +0000 5.00 KUDOS account #105 SSD0GCA09RESYQC8XTCH3FA3S1HD18FG0GK4XG8VHX2101GAZ2KG
01/08/22 10:32 +0000 5.00 KUDOS account #108 4FYRR5THQJHHQSAAP5HZCC0EZ6G3HKS3S2909NV746XNTJ4RVTYG
01/08/22 11:29 +0000 5.00 KUDOS account #109 DN1DDJH6CQ57RXE22MCA1X5HX0X4F1VQJNVFZH8G86VKWQ5MJ2WG
01/08/22 14:57 +0000 20.00 KUDOS account #110 XY396K3F3B0E3NEYVDMVPWX6TAXV8XGXXH9T8A0JRTME8G7E0ECG
01/08/22 15:16 +0000 5.00 KUDOS account #110 CSJN3HJ66SPA95WFD35SMCVXJZPK7RKRGQPDGWZ2CKQ646G1HJVG
01/08/22 15:16 +0000 15.00 KUDOS account #110 5QP2TH3V0C1AZ55K84PY94CGVJ8S198FCQZR2RSSQ5WWAXAAY8Z0
01/08/22 15:29 +0000 - 0.97 KUDOS account #3 VT44EZDVEF5VCA8074QYDCNJBE30YNSW60QAMXBYC9H026QX9EG0 https://exchange.demo.taler.net/
01/08/22 15:39 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 C2QP8DSEB7QJWJH89TDA15H6W6WMA555Z7NQGSC69FKT6FX3CYZG https://exchange.demo.taler.net/
01/08/22 17:35 +0000 15.00 KUDOS account #111 84QYT0NT4606R81X1T2X4A3ZFX7EM19SFMH4Z2V11SEHBHJX19KG
01/08/22 17:42 +0000 - 9.98 KUDOS account #6 VN0HN7HYKYDFQM3XSK47T4P74KBSKF35DDVG2H389RD3RKTGAT20 https://exchange.demo.taler.net/
02/08/22 00:46 +0000 20.00 KUDOS account #112 YGTXFYP34ZF4B5XQCRGJFDW8D29J5JAZ3A3R010W5TJ7MK6ERBBG
02/08/22 01:02 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 NJ33QK9MD4KCC33SVXB37FAX167BCGFJN3VB2BSZ2KAJ2XFPRB5G https://exchange.demo.taler.net/
02/08/22 10:21 +0000 20.00 KUDOS account #115 78VYHBA61ECR0KTJ3J40DVA8YN0MN30AH2ZYM682PHF21YKQV0EG
02/08/22 11:35 +0000 20.00 KUDOS account #110 Y693VVN5BQ3MTC9WX5GDA83FVPZ8KH2NQNACZMYTSHY439A74R00
02/08/22 11:35 +0000 20.00 KUDOS account #110 PM1AXVEFT6GQ1GEQKNMMYVXSRACQCFR2D01F2XHD81F6BNX3E92G
02/08/22 11:36 +0000 20.00 KUDOS account #110 MW5KS4QTYE7AEYZ2VRGYTA0ZK29SM5AC48EKJYZ0G7FS556HVX7G
02/08/22 11:39 +0000 - 13.97 KUDOS account #110 0MNTXBGXPWNADQ7KR1MTEKSJH88DACD3EZSA3F0RX3NEWRTBCA70 https://exchange.demo.taler.net/
02/08/22 16:10 +0000 5.00 KUDOS account #106 1YNQH19SJVE35D7AENRKVCJCZQY8MD57Q7X5MXR1XSDZZV0700EG
02/08/22 16:18 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 8620TJKXB0TCH8RM8BNCD0WCQBHJHZRQ9BK33KBCNW6EJEKHEA80 https://exchange.demo.taler.net/
03/08/22 08:45 +0000 20.00 KUDOS account #117 TTZWTJHFYNDVWZVF6M5RRDVVSE77HZSCRJF9SPWG4NBFATJZ9P60
03/08/22 08:47 +0000 - 0.08 KUDOS account #5 X71WC6AHVMFQF01T17G0SXPFVA51QRMJ0RDZHR86Y9F28ZYWYHBG https://exchange.demo.taler.net/
03/08/22 08:54 +0000 - 1.46 KUDOS account #3 FB7RY3K8XQHE03EZAZR6ESERT0S1JV9PZ43CV3ZGTC8ZWFACBYD0 https://exchange.demo.taler.net/

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA