Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
12/07/22 14:36 +0000 20.00 KUDOS account #48 E73BSM5CGH2AXFSBXNJQ5B6DD0YJKMSJFPNZ4DP5G1C429Z4TPP0
12/07/22 14:38 +0000 5.00 KUDOS account #47 WYKNVTNNQMTMPQDGHN6Z2PNGQNMGXRFEDCEP3X337WG775Y9J1KG
12/07/22 23:18 +0000 5.00 KUDOS account #51 51XK7NKM7EWZQ4PDJCA7VC82W5TK3KCR7ZNBGKGWRNZ50670Z270
13/07/22 11:30 +0000 5.00 KUDOS account #54 0TBB0VP1PY4QFS3122R80XZ5GKS8CG6H657MFBHRDA4XKXHZD0V0
13/07/22 14:01 +0000 5.00 KUDOS account #17 T98FTM0J35C76W8QW2VPMYR50BV86FX9Q370MGY6C9DKND9D2M0G
13/07/22 14:09 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 0GZC135P0CK7PT8FP5WVN06X8BCG57T3G3HB4X0HGX2PZ5NCBNEG https://exchange.demo.taler.net/
13/07/22 15:36 +0000 5.00 KUDOS account #17 JAJ9QYB14VCJX3R47CJJ02QCBG6EVSVX5GWGPD8BSV7H23JQ52XG
13/07/22 21:20 +0000 5.00 KUDOS account #17 3987VQNF3Z5SK9FDQ3FVASEWERSNVS89N1QT7BSJMFEX1AG9ZHW0
13/07/22 21:23 +0000 10.00 KUDOS account #17 JA3W31KSAKJY123A4NS9RTH8AEW4ARESHJAEV5YATSKRJT8C66SG
14/07/22 09:52 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 S8ETDHK1296PEYP9WQSNDCARJDBVPATNGFWYJ01E4D8PQ98W0560 https://exchange.demo.taler.net/
14/07/22 13:47 +0000 20.00 KUDOS account #57 BJXVE4TGB39C4YKKB914BJHQ16780AZG49M7086MHYGRPEMQ1GM0
14/07/22 13:51 +0000 - 9.98 KUDOS account #6 3PGHQ6ZE9ABDF23QXR36A9F2R03JYE21NQ6JJBN4BKNYMJXTTKXG https://exchange.demo.taler.net/
15/07/22 11:56 +0000 20.00 KUDOS account #47 PV0MMB8X3RHY655S5FN80SA2P9AZN4RF2591KYMYM77KK6GFC4EG
15/07/22 14:52 +0000 20.00 KUDOS account #47 Z7ZDNWXEAZJWAV2957D50AB096J88GR47G2ERV9F8PH3T08XY8AG
15/07/22 14:53 +0000 20.00 KUDOS account #47 1Y44CXTY8095KHQ5D7D112V8A03S3HQGJTCSN8TTGTKDMEF6DVF0
15/07/22 21:54 +0000 20.00 KUDOS account #61 0VEGWV19JMX0FTY7DJ6Y0RA3VS3DRAA877E1BN78EMGH52BQ873G
15/07/22 21:56 +0000 20.00 KUDOS account #61 J8GMCPBJQZ9RWT81PTXGYSD0TYZJNK787W6ZVJ4WWC49BQZWQPV0
15/07/22 21:57 +0000 20.00 KUDOS account #61 P04P8DGQJWP5VMX7YAA7YWC3KZE6MPJ8X0B9CJEV0XSNWWCW4P20
15/07/22 21:57 +0000 20.00 KUDOS account #61 HC7WQ14K7GV4KDAAFCR5V7EMA03PAGHZ0V1BD0W0G6G8V8PYNP7G
15/07/22 21:57 +0000 20.00 KUDOS account #61 HZD4SKDJPGRR84SV5HNNHY3DNC0RAEMH4Z7N272HJ5JDAG8KMXR0
16/07/22 13:28 +0000 20.00 KUDOS account #66 H193PATHR58GM827N6XPH8RYWXKZW6Z1553RM4SFC9W54TDV8100
16/07/22 21:28 +0000 20.00 KUDOS account #68 TA3GY11BTHVND4WKV0QAHVS3PV4HTQECJ0GTQWJW1D3RESSN9PJ0
16/07/22 21:39 +0000 - 0.98 KUDOS account #6 Z5F9TRASST11T2NWYC2YT1JMX7662XD1T2KX6RJ7ANF23MY60D80 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 21:48 +0000 20.00 KUDOS account #68 YW3GZ0TJXT6EK0SCQ80FFBR6QTE7CA4E8S6K9GF6X9W463NHT11G
16/07/22 21:59 +0000 - 0.97 KUDOS account #3 Z50CRJ0CGNSDTX2HJKGN7AN2SXYK7GPE5V63BNB0HDNGP8YEGTC0 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:07 +0000 - 9.97 KUDOS account #5 3002VAXS6WJ4SG8P08TTAJ3R6PWC7SBSQ8Q5WN0EDC54977PAVYG https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:09 +0000 - 9.94 KUDOS account #6 QD1DAEN2XYZA0TAS5249QWQBGF8RHDXTSTAA0QD44JVSDPRDPZV0 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:13 +0000 20.00 KUDOS account #68 6XXVPFDX427BP9K0N4P4XM529XEXTT1T478KH8104DN1VKPQX1YG
16/07/22 22:17 +0000 7.00 KUDOS account #68 TalerWithdrawal
16/07/22 22:28 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 RV5EZBRTG4JYWZYRZREDCYEJMZSFF3KYZ6TYR2N8TWSY7R5114GG https://exchange.demo.taler.net/

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA