Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
04/07/22 15:06 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 NBT32DTMDJGTV53RMNG4RPKRKHA29MTBX9NRCYNTS8KTCC8AGFJ0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/22 16:26 +0000 5.00 KUDOS account #27 T1JE3SP9N5KDF4JCH88TR8EXW9Y240HPT43Z3ESXRZVGJ0VN7PVG
05/07/22 16:36 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 EVK4WA0NCQYMDJSXNHB64A9D5T8XEMP5G92X8ZNTHMVNKD5GDDN0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/22 21:41 +0000 15.00 KUDOS account #20 BJYHRT49HWN36NTRR59MXNY82C53S7SYKX656HRQJNCCYSS2CEXG
05/07/22 21:48 +0000 - 0.08 KUDOS account #4 Z61HD94SAMPX69TDHTN6JAAXF38GVFNRB5SW1HJ671GWG8Y897M0 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/22 21:49 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 K4P3EHH3VWEDCJBS381APVR1WX5YEXQ373ECVP0BCDTV4J5ZGF80 https://exchange.demo.taler.net/
05/07/22 22:00 +0000 20.00 KUDOS account #20 0RVJPGW9DWT5Q4CJWDZZFQ43MKVVNMBQDP1XGSDEB738F9RJJ46G
05/07/22 22:12 +0000 - 0.08 KUDOS account #5 GS6NQ0MD39MMJVKW327KT8A65W6DJ31NAB6YD38476EGBB7J6TTG https://exchange.demo.taler.net/
06/07/22 15:39 +0000 5.00 KUDOS account #27 BRFVJ4DAWMX3GTDHPD2SW33ZKYEJTFQX1M17KJ0RBJF65ADYN2B0
06/07/22 16:32 +0000 5.00 KUDOS account #17 EDZPPQDKHQ70JHAXEJ0PAGJ501YDEVF3QPP76047M1KK958D3DTG
06/07/22 16:41 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 S307M769B5N239F0MYEP7KA1Y2873TKAJDC6XZKW4Z2HXQRHMF70 https://exchange.demo.taler.net/
07/07/22 07:50 +0000 5.00 KUDOS account #35 H99Q6N27PTMA7Q7AS1KVGF8H1EGGM21K1T8WVK20JY9CXBWP0MQG
07/07/22 08:00 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 D6PETHC9TXT4NBYC85MKK7EBJ80YHEJZGXFS81Z5P499SJF1QFR0 https://exchange.demo.taler.net/
07/07/22 14:59 +0000 5.00 KUDOS account #17 FQBD2CWS7AW7B53RPT6VFCX02V64BAQCA7M5C5Z0E4NVX95VGDZG
07/07/22 15:08 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 S5FYD4SC8GHRP3EADTYCKXRY4X90HYTTTJM9H4THCE6X89M1GDMG https://exchange.demo.taler.net/
07/07/22 21:48 +0000 10.00 KUDOS account #37 P3XW4DG2Q10AW6C4T9GMK3BEAQKDT8D591SAF9ABESCRH3DEVGM0
07/07/22 23:10 +0000 5.00 KUDOS account #37 QZ918QEG6M3EG9N5F43T6W5B3M822831TWCKBA74ENB128NBBKVG
08/07/22 14:14 +0000 5.00 KUDOS account #37 62VFB8HKFFV59HY1E5P65ZDTJ2PBH9NT4S3289MB75S1KSZ2RWNG
08/07/22 14:14 +0000 - 0.08 KUDOS account #5 52XNJ0Z1ZFSSXWNJ8VSAMKHM543KY8411P8JVH9R8Q3T9YKXH8W0 https://exchange.demo.taler.net/
08/07/22 17:47 +0000 5.00 KUDOS account #17 YW9520CXXHV0F89R6C92XFZ4B5R85Y6R0TRA9522GKC0CHRCA5NG
09/07/22 13:30 +0000 5.00 KUDOS account #39 JW3YEWQPMCA4Z4RA90D6VMM81MY5BC691MF8ENT9SRME3F3N49QG
09/07/22 13:35 +0000 - 0.98 KUDOS account #6 TE2FCR3CT0SH2J0MKK9ETMKZBV3WRNBPNGM20KRSPGVVDZF5AG20 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/22 13:36 +0000 - 0.08 KUDOS account #4 8GR9HN20JQM33A3NWNN4VPQCENH5K3HY76ZQSGWV4G6DYNRFB1M0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/22 13:37 +0000 20.00 KUDOS account #39 HTFHCKDN9QRRSDN5E30KQ4DZEK52FC8APADFVW1G4E690EGHXNJ0
09/07/22 13:40 +0000 - 9.98 KUDOS account #5 PWTR6QD1DS7CFKT14JED1BY6X0NVJSC2RNQ60P1K7NB8HP3NC4Q0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/22 13:40 +0000 10.00 KUDOS account #39 9MTEYFKVJ0ZRXHFTEGPHA8A4QWGPWZZSA4BKP0FF8ZA0E7HC02W0
09/07/22 13:43 +0000 - 10.04 KUDOS account #5 6BNYCYQPB62DQ3Z1RK71ZHVF2RPWYZ0J102QBB5THSEVJZ3A7S5G https://exchange.demo.taler.net/
10/07/22 22:00 +0000 50.00 KUDOS account #9 752NSSGG6E5VECG3E173VSPGXABV4X2F5MYM60NBPDQDD0RZ43K0
12/07/22 11:24 +0000 20.00 KUDOS account #46 M512AYSE29MY7YTR3RBGG8DWXWDQT4XH8AF8QK1DZ6TJ3JPZXA10
12/07/22 11:29 +0000 - 9.98 KUDOS account #5 AHAVGZNMC6DG9H024BYM2T8FMZW01JTR8CX2GFBANDSN8JHZSYKG https://exchange.demo.taler.net/

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA