Demo Bank

This part of the demo shows how a bank that supports Taler directly would work. In addition to using your own bank account, you can also see the transaction history of some Public Accounts.


History of public accounts

Back
Date Amount Counterpart Subject
29/06/22 06:56 +0000 50.00 KUDOS account #9 XNHE0T3D3B7P6FKNTKF4HT3HKX9PZT1V2BEAQZC27THYGBBJY7PG
29/06/22 07:16 +0000 50.00 KUDOS account #9 XMRW4G9MZZ08VQX7GA15QGA1PDHWFDH4QYGJM2657D4M9BAE88Y0
29/06/22 09:41 +0000 50.00 KUDOS account #9 1B02Z6A768002G3XCTKX0PZJEQT4WJECTXQZ1WHRHF0G4AR15CAG
29/06/22 09:41 +0000 5.00 KUDOS account #10 ESGRR66J0F7535MSE46C3H01N3DB9563TC76KB4REHYEZB0ZANAG
29/06/22 19:16 +0000 5.00 KUDOS account #13 ATF2XPPNTWFE5N217JM6EC0F4ES4HPDM61KYSYDHKQN7D5NK2GZG
29/06/22 19:17 +0000 20.00 KUDOS account #13 W61BN4MEJQKQHPHN4JCD51XHDAT7MWFGE1FMSBC1XT7Q9KQ6D630
29/06/22 19:25 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 ZYKH1MPNMF8WR3BGMGN42BR1YJ7441KH2W0ASP5RY55T24S8FAJ0 https://exchange.demo.taler.net/
29/06/22 21:09 +0000 20.00 KUDOS account #14 HCE4R1ZASB9BSN1J1E6C97M1AKKG6BVYNEVAP0B9YB9V5G84FV1G
29/06/22 21:18 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 A62ZQSFPGPP5G925002YHXAPPVRKR81Y4G61A92GA8JKAF83BEB0 https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 02:16 +0000 20.00 KUDOS account #15 BYTMZ8Q5WB41X9NXJGE4MMN75V70CMRJ62X6F3H8CZ8AA5EG4DR0
30/06/22 02:18 +0000 20.00 KUDOS account #15 H9WD8GZNQJHRVJEVQHA7S6S0V3YEZ7MNP6VX6HSVE67QGQFBQ930
30/06/22 02:29 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 0VKWGP3S1RF0HVEFTV1396X4TJM48VTDYRCPGYZF65TWF16QTMWG https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 08:05 +0000 5.00 KUDOS account #16 Y43BTH209Q4436R1C4SHJ7NAKNPN1X6M9AT2C6KN2TDA7VNDMPZG
30/06/22 08:06 +0000 20.00 KUDOS account #16 X0F22BR8M31PZ5H6SP6C8S0GSEJPV3RK5N67B2SVRRQEW4R1E5AG
30/06/22 08:10 +0000 - 0.08 KUDOS account #5 HYQ17TXE22C8AQBX2F4WPEX5F5ZZ7DZJ760N2WGK74C0TM2BDBXG https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 08:14 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 PJ69XNWVF64ND6R8AXCW7ECRQ12KXKVV2BQGV8P96V9KYB2W59JG https://exchange.demo.taler.net/
30/06/22 12:51 +0000 5.00 KUDOS account #17 67X7DST3PBGGXN28MZFMW179EKHVRB0ZYBZG8DGYKVW5HJQSPXW0
30/06/22 13:00 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 J2405WHV5F9TQ60WKGPVQ2HPDR0JWJB08STPT87WZ1ZA583S3TWG https://exchange.demo.taler.net/
02/07/22 11:46 +0000 5.00 KUDOS account #19 3WXTZ5C4FNZVCA6SYH2QV7HH3553VS3J5EY1MR2TREGZ0PB2KC8G
02/07/22 11:52 +0000 - 0.98 KUDOS account #5 W66DRWPS8Z49F84WDA9P9AR2MNT0E33D0424PDGW3JCM84GVRDA0 https://exchange.demo.taler.net/
02/07/22 11:57 +0000 - 0.97 KUDOS account #3 88X48S8VWE0SE9HSDXK38KVBX51R85H1ZS1RN0VD3GQ15QTM4F1G https://exchange.demo.taler.net/
03/07/22 01:15 +0000 10.00 KUDOS account #21 HNRVZJEMN4WBVKYJFKQ6MJ8YQ7GS7JQ3EZE7AKMK961NXCD70WBG
03/07/22 01:25 +0000 90.00 KUDOS account #21 EYSBQ1YTSTZFG3XH2WSJN5H1E9MD7N3KXHQW8GXH1RVC9435CH10
03/07/22 02:11 +0000 - 0.48 KUDOS account #3 STPD1EVX8JXX12PS65THDZ5M34GPKE1S434QD3KZ8A404CER02M0 https://exchange.demo.taler.net/
03/07/22 19:06 +0000 5.00 KUDOS account #17 GHPEPPYB9MMR3GHQJV170A7TKP52V4QCQZXKY2XSP33Y486X5330
03/07/22 19:09 +0000 5.00 KUDOS account #21 BE8ZN0X2EHYDHFK6XC11C13WC1N5NTVR24NJQSQFYNTMM6G2JXE0
03/07/22 22:00 +0000 50.00 KUDOS account #9 BVCQWH1M248F6SX3JMJRDHQJ7CB6K28CG2V3GBCH8CNY0SHDV0F0
04/07/22 14:55 +0000 20.00 KUDOS account #25 G7X5945C3S56WMJY16J3DB1HRD7SJ1R74RSVVQYJSSEW2ZB9D1Z0
04/07/22 15:03 +0000 - 5.97 KUDOS account #5 VSAH75NW7WZQYRR3FX5AJJ40PSXH1GZ4715CTY8W3YYFQKW7ADZ0 https://exchange.demo.taler.net/
04/07/22 15:05 +0000 - 0.98 KUDOS account #5 A98GZ8R19TJY46440VDQK0Y64ZW71J59E0A66AW91VPBKZE0H0QG https://exchange.demo.taler.net/
1 2 3 4 5 6 ...›

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA